Ieškomas atvejo vadybininkas

ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Atvejo vadybininkas (profesijos kodas 263515) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės paskirtis – atvejo vadybininkas (veikiantis pagal LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymą) koordinuoja, organizuoja bei teikia pagal įstatymą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo atstovams, siekiant
jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti
galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.
4. Pareigybės pavaldumas – Įstaigos direktoriui.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būtinas aukštasis socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinis laipsnis arba aukštasis
socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinis laipsnis;
5.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės, dirbant su šeima ar vaikais, patirtį;
5.3. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems
pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
5.4. turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
5.5. turėti kompiuterinio raštingumo (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook),
naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;
5.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.7. darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles.
5.8. darbuotojas turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai
sprendžia kylančias problemas;
6.2. tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertina šeimos poreikius pagalbai bei numato galimus
pagalbos šeimai būdus;
6.3. telkia pagalbos teikėjus, planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
6.4. organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos
procese dalyvaujančiais asmenimis, sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
6.5. koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą;
6.6. koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeima, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant
bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
6.7. inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis
visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę,
socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus, renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos
bendruomenėje;
6.8. dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar)
savivaldybėje;
6.9. bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;
6.10. teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir
šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo Savivaldybėje;
6.11. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja
Lietuvos Respublikos teisės aktams;

6.12. įveda duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS).
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
7.1. susipažinti įstatymų numatyta tvarka su šeimų gyvenimo, vaikų ugdymo sąlygomis;
7.2. gauti reikalingą informaciją bei pagalbą, susijusią su šeima, vaikais, kuriems numatyta teikti socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugą, iš įvairių valstybinių ir Savivaldybės įstaigų;
7.3. kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose pagal savo kompetenciją;
7.4. teikti pasiūlymus Įstaigos administracijai dėl socialinių paslaugų kokybės gerinimo, socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtros ir pan.
V. ATSAKOMYBĖ
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. netinkamą pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą;
8.2. už konfidencialios informacijos atskleidimą apie paslaugų gavėjus, išskyrus žinomą informaciją teikiant tik
įstatymų numatytais atvejais;
8.3. darbo drausmės pažeidimus.

Savo gyvenimo aprašymą galite siųsti iki 2020 m. sausio 17 d., el. paštu: sakiuspcentras@gmail.com.

Darbo laikas

Pirmadienis 8:00-17:00 val.
Antradienis 8:00-17:00 val.
Trečiadienis 8:00-17:00 val.
Ketvirtadienis 8:00-17:00 val.
Penktadienis 8:00-15:45 val.

Pietų pertrauka 12:00 - 12:45 val.

Šakių socialinių paslaugų centras Adresas:Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. Kodas: 300665444; El.paštas: sakiu.spcentras@gmail.com
Visos teisės saugomos. www.sakiuspc.lt 2013
SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,